Artykuły biurowe, artykuły piśmiennicze, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, papier ksero i do drukarek. Artykuły spożywcze i środki czystości. Meble biurowe gotowe i na zamówienie. Krótkie terminy realizacji zamówień, dowóz na terenie Krakowa bezpłatnie.

Regulamin

Usługi wysyłania informacji handlowych oraz marketingowych przez Firmą Handlowo-Produkcyjną ABAKUS Rudolf Gil.


  § 1.Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają: FHP ABAKUS – Firma Handlowo-Produkcyjna ABAKUS Rudolf Gil z siedzibą w Krakowie przy ul. Widok 20 Regulamin – niniejszy regulamin wysyłania informacji handlowych oraz marketingowych przez Firmę Handlowo-Produkcyjną ABAKUS Rudolf Gil Usługa – usługa polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez FPH ABAKUS za zgodą Użytkownika listów elektronicznych na adres e-mail podany w Formularzu kontaktowym, zawierających informacje o usługach i działalności FHP ABAKUS, a także informacji marketingowych i handlowych dotyczących FHP ABAKUS, opatrzonych elementami wizualizacyjnymi FHP ABAKUS, jednoznacznie wskazujących na nadawcę listu; Administrator – osoba wyznaczona przez FHP ABAKUS, uprawniona do dokonywania czynności związanych z wykonywaniem Usługi; Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, korzystającą z usługi Newslettera w wyniku przesłania wypełnionego Formularza kontaktowego zgodnie z niniejszym Regulaminem; Formularz kontaktowy – adres witryny w sieci Internet, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie FHP ABAKUS danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) niezbędnych do wykonywania Usługi.
  § 2. Usługa świadczona jest przez FHP ABAKUS. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia Formularza kontaktowego jest FHP ABAKUS. Świadczenie Usługi odbywa się nieodpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie.
  § 3. Usługa jest świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.W celu zamówienia Usługi Użytkownik wypełnia Formularz kontaktowy, a następnie przesyła go drogą elektroniczną – poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu kontaktowym do Administratora. Wypełnienie Formularza kontaktowego odbywa się w oparciu o następujące zasady:
  • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza wskazane jako wymagane,
  • dane wpisane do Formularza kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą,
  • osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza i zamówienie Usługi jest wyłącznie Użytkownik,

  Przesłanie wypełnionego Formularza kontaktowego może nastąpić wyłącznie po uprzednim złożeniu przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie stosownego pola oświadczenia) oświadczenia dotyczącego:

  • przyjęcia do wiadomości i akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • prawdziwości danych zawartych w Formularzu kontaktowym,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie przez administratora zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym w celu świadczenia Usługi oraz w celach marketingowych,
  • przyjęcia do wiadomości faktu dobrowolności podania danych,
  • wyrażenia zgody na otrzymywanie od FHP ABAKUS wszelkich informacji handlowych na podany w Formularzu kontaktowym adres poczty elektronicznej.

  Korzystanie i świadczenie usługi Newsletter nie skutkuje powstaniem dla Użytkownika oraz FHP ABAKUS żadnych innych wzajemnych zobowiązań, niż wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

  §4. FHP ABAKUS ( Administrator) kieruje wszelką korespondencję skierowaną do Użytkownika na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres Administratora: abakus@abakus-biuroserwis.pl. Cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu kontaktowym oraz otrzymywanie informacji handlowych, zobowiązuje FHP ABAKUS (Administratora) do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz tego Użytkownika. Korzystanie z Usługi jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Każdy mail wysłany do Użytkownika w ramach Usługi lub inna informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawiera:
  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnacji z usługi lub zmiany jej parametrów.

  Użytkownik może zgłaszać wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub dostrzeżone błędy dotyczące Newslettera na adres: abakus@abakus-biuroserwis.pl FHP ABAKUS (administrator) zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) FHP ABAKUS zastrzega sobie prawo do udostępniania danych, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

  §5. Reklamacje. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi. Reklamacje mogą być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie w formie pisemnej listem skierowanym na adres FHP ABAKUS, ul.Widok 20, 31-564 Kraków lub adres mailowy abakus@abakus-biuroserwis.pl Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do FHP ABAKUS listu lub maila zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Użytkownika,
  • oznaczenie adresu mailowego Użytkownika
  • określenie przedmiotu reklamacji,
  • przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.

  Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje FHP ABAKUS (Administrator) w terminie 30 dni od daty ich wniesienia. O rozpatrzeniu reklamacji FHP ABAKUS poinformuje Użytkownika w piśmie lub mailu

  § 6. Wszystkie stosunki prawnych wynikających z Regulaminu oraz korzystanie z Usługi są regulowane przez prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sady powszechne. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.abakus-biuroserwis.pl/warunki FHP zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 powyżej oraz po zawiadomieniu Użytkownika o dokonanej zmianie.